Kontakt
Wejście
Wejście
Email
Zaloguj się
Jesteś tu po raz pierwszy? Zarejestruj się
On

Polityka poufności i ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka poufności i ochrony danych osobowych ustala kolejność otrzymania, przechowywania, przetwarzania i wykorzystania informacji, uzyskanej w procesie korzystania ze Strony.

Firma Aviatsiya Halychyny odpowiedzialnie odnosi się do przestrzegania prawa każdego gościa naszej strony do poufności danych osobowych i podejmuje środki w celu ochrony wszelkich informacji, które nam przekazujesz.

Korzystając ze Strony, potwierdzasz, że przeczytałeś i w pełni (jednoznacznie) zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki poufności. Nie masz prawa korzystać ze Strony internetowej, jeżeli nie wyrażasz zgody i nie akceptujesz warunki niniejszej Polityki poufności.

Definicje i określenia

Aviatsiya Halychyny — Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Aviatsiya Halychyny” oraz inne osoby prawne, wchodzące do grupy firm partnerów.

Ty — pełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i która korzysta ze Strony, i osobiście, za własnym życzeniem, powiadamia firmie Aviatsiya Halychyny swoje dane osobowe w celu korzystania ze Strony, i która nie ma żadnych ograniczeń co do takiego udziału, jednoznacznie się zgodziła i dołączyła się do niniejszej Polityki poufności.

Strona — strona internetowa https://www.aviatsiyahalychyny.com.

Przetwarzanie danych osobowych — jakiekolwiek działanie lub zestaw działań w stosunku do Twoich danych osobowych, przy użyciu środków automatycznych lub bez nich, tj. zbieranie, rejestracja, gromadzenie, przechowywanie, dostosowywanie, zmienianie, odnawianie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie (dystrybucja, realizacja, przekazanie), depersonalizacja, niszczenie danych osobowych, w tym z wykorzystaniem systemów informatycznych (zautomatyzowanych).

Pliki cookies to pliki tekstowe, które strony internetowe wysyłają do komputera odwiedzającego lub innego urządzenia podłączonego do Internetu wyłącznie w celu identyfikacji przeglądarki użytkownika albo przechowywania informacji lub ustawień w przeglądarce.

Informacje, które zbieramy

Firma Aviatsiya Halychyny zbiera i przetwarza wyłącznie te informacje osobowe, które nadajesz dobrowolnie lub w przypadku, gdy takie informacje są potrzebne w celu udzielenia (polepszenia) usług użytkownikowi. Zbieramy zarówno podstawowe dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, imię ojca, adres i adres e-mail itp., jak i dane wtórne (techniczne) — pliki cookies, informacje o połączeniu i systemie informacyjnym itp.

Masz prawo do nieudzielania firmie Aviatsiya Halychyny tej informacji, ale w takim przypadku Strona może pracować nieprawidłowo lub niektóre funkcje mogą być niedostępne.

Wykorzystanie i przetwarzanie informacji

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w ścisłej zgodności z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy w zakresie ochrony danych osobowych.

Będziemy wykorzystywać zebrane przez nas informacje w celu:

– wykonania naszych zobowiązań wynikających z jakichkolwiek umów między nami (w tym przetwarzania Twoich zamówień na towary lub usługi)

– zapewnienia komunikacji z Tobą, realizacji stosunków w zakresie reklamy, marketingu oraz zbierania danych osobowych w celach handlowych (w tym dostarczanie materiałów reklamowych i/lub informacyjnych o ofertach specjalnych firmy Aviatsiya Halychyny i grupy firm partnerów).

Firma Aviatsiya Halychyny korzysta z plików cookies w celu zbierania danych osobowych, takich jak: rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego, strona, z której przeszedłeś na bieżącą, nawigacja stronami na tej witrynie, domena dostawcy Internetu i inne, aby zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej Strony. Firma Aviatsiya Halychyny może także stosować pliki cookies, żeby zapamiętać Cię, jeśli wrócisz na Stronę, żeby śledzić pozycji w Twoim koszyku w przypadku zakupu online, w celu organizowania określonych konkursów i rozdawań oraz do pomocy w dostosowywaniu ustawień na Stronie. W takich przypadkach firma Aviatsiya Halychyny może powiązać osobiste informacje z plikami cookies. Pliki cookies pomagają firmie Aviatsiya Halychyny dostosować Stronę zgodnie z Twoimi osobistymi potrzebami.

Prawa, które uzyskujesz po nadaniu nam danych osobowych

Możesz wymagać prawa dostępu do odpowiednich danych osobowych.

Możesz wymagać korekty jakichkolwiek nieprawidłowych danych osobowych o Tobie.

W określonych okolicznościach (na przykład, gdy nie jest już konieczne przetwarzanie określonych danych osobowych dostarczonych przez Ciebie), masz prawo zażądać usunięcia odpowiednich danych osobowych.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej uprzedniej zgody na to przetwarzanie, możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, po czym przetwarzanie ustanie.

Jeśli masz skargę na jakiekolwiek przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami, korzystając z naszych danych kontaktowych poniżej lub złożyć skargę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do Pełnomocnika Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka lub do sądu.

Komu i w jakim celu przekazywane są Twoje dane osobowe

Firma Aviatsiya Halychyny nie sprzedaje, nie wynajmuje Twoich danych osobowych ani nie przeprowadza transakcji handlowych z nimi. Wyłącznie w celu przewidzianym przez niniejszą Politykę, Aviatsiya Halychyny wymienia się Twoimi danymi osobowymi z:

osobami prawnymi wchodzącymi w skład grupy firm partnerów, którym konieczne lub pożądane jest ujawnienie danych osobowych;

osobami trzecimi, które mogą być odbiorcami danych osobowych, takie jak: sieci społecznościowe, które mogą zapewnić Ci usługi komunikacyjne, na przykład połączenie informacji na Twoim koncie z ich sieci społecznościowych z naszą stroną internetową; partnerzy biznesowi, którzy mogą reklamować nasze produkty/usługi na swoich Stronach internetowych; nasi podwykonawcy w zakresie świadczenia usług technicznych, płatniczych i dostawczych;

organy rządowe i inne osoby trzecie, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w uzasadniony sposób niezbędne do ochrony praw, uzasadnionych interesów, mienia albo bezpieczeństwa innych osób lub nas samych.

Twoje dane osobowe mogę być przekazywane do krajów, w których poziom ustawodawstwa w zakresie ochrony danych i poufności może różnić się od poziomu, który jest zapewniany w kraju, odkąd przekazywane są dane osobowe. Twoje dane osobowe także mogą być przekazywane pomiędzy firmami partnerami znajdującymi się w różnych krajach. Aviatsiya Halychyny zapewnia niezbędne środki zachowania poufności i ochrony danych osobowych zarówno na stronie, która przekazuje, jak i na stronie, która przyjmuje te dane.

Bezpieczeństwo i ochrona informacji

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy użyciu metod zapewniających poufność tych danych oraz zgodnie z wymogami ustanowionymi przez ustawodawstwo Ukrainy w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Podczas przetwarzania danych osobowych firma Aviatsiya Halychyny podejmuje wszelkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem do nich, zniszczeniem, zmianą, zablokowaniem, odtworzeniem, rozpowszechnieniem danych osobowych, a także innymi działaniami niezgodnymi z prawem.

Przyjmujesz do wiadomości, że w przypadku zaniedbania stosunku do bezpieczeństwa i ochrony Twoich Danych Osobowych i Danych Autoryzacyjnych na Stronie, osoby trzecie mogą uzyskać nieuprawniony dostęp do Konta i Danych Osobowych oraz innych Twoich danych. W takim przypadku Aviatsiya Halychyny nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez taki dostęp.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez okres, dostosowany do celu ich przetwarzania, ale nie więcej niż 10 lat.

Po tym jak podmiot danych osobowych przestanie być użytkownikiem Strony poprzez usunięcie swojego konta na Stronie, jego dane osobowe również są automatycznie usuwane.

Zmiana / korekta / usunięcie danych osobowych Zakończenie udziału w Programie

Możesz zmieniać i edytować swoje dane osobowe po zalogowaniu się na Stronę przy użyciu adresu e-mail i hasła.

Możesz usunąć swoje dane osobowe poprzez przesłanie firmie Aviatsiya Halychyny w dowolnej formie wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych na adres pocztowy podany w rozdziale Dane kontaktowe. Po otrzymaniu przez firmę Aviatsiya Halychyny takiego powiadomienia, Twoje dane osobowe zostają zniszczone.

Powiadomienie w przypadku wprowadzenia zmian do Polityki poufności

Aviatsiya Halychyny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Poufności i okresowego przeglądu jej warunków. Nowa wersja niniejszej Polityki Poufności wchodzi w życie od momentu jej publikacji na Stronie. Korzystając ze Strony potwierdzasz, że zgadzasz się z warunkami Polityki Poufności w wersji obowiązującej w momencie korzystania przez Ciebie ze Strony.

Linki do innych stron internetowych

Aviatsiya Halychyny może zamieszczać linki do innych stron internetowych. Jeśli odwiedzasz strony internetowe za pośrednictwem takich linków, musisz zapoznać się z ich polityką poufności i zasadami pracy. Aviatsiya Halychyny nie ponosi odpowiedzialności za politykę i praktyki innych firm, i wszelkie informacje przekazywane takim firmom podlegają ich polityce poufności.

Kontakty:

AVIATSIYA HALYCHYNY Sp. z o.o.
Ukraina 79024, Lwów, ul. Staroznesenska, dom 24-26
[email protected]
Telefon: +38 (067) 440 46 56

Zbieramy pliki cookie w celu lepszego dialogu z Tobą Więcej.
Korzystając z tej strony, zgadzasz się na to

Zamknąć