Kontakt
Wejście
Wejście
Email
Zaloguj się
Jesteś tu po raz pierwszy? Zarejestruj się
On

Oferta publiczna firmy Aviatsiya Halychyna

Poniższy tekst stanowi oficjalną publiczną ofertę (zgodnie z art. 633, 639, 641 Kodeksu cywilnego Ukrainy i art. 11 Ustawy Ukrainy „O handlu elektronicznym”) zawarcia Publicznej Umowy Sprzedaży Towarów zamieszczonej na Stronie internetowej Aviatsiya Halychyny (zwanej dalej Umową).

Kupujący przyjmuje (akceptuje) warunki tej oferty z chwilą złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” lub „Kup jednym kliknięciem” na Stronie Internetowej sklepu internetowego, co oznacza potwierdzenie przez Kupującego zapoznania się z treścią niniejszej Umowy i wyrażenie zgody na jej warunki. Jakiekolwiek zastrzeżenia Kupującego co do wyrażenia przez niego zgody w ten sposób zwalniają Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności za niespełnienie warunków niniejszej oferty oraz dają Sprzedawcy prawo do jednostronnej rezygnacji z Zamówienia.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Ofertą przed zakupem Towaru/Towarów i/lub zamówieniem Towaru/Towarów na Stronie internetowej Aviatsiya Halychyny.

 1. DEFINICJA POJĘĆ

1.1. Aviatsiya Halychyny – to „Aviatsiya Halychyny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kod wg Jednolitego Państwowego Rejestru Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy [EDRPOU] 41257151, siedziba: 79024, obwód lwowski, miasto Lwów, ul.  Starozniesieńska, dom 24-26.

1.2. Sprzedawca – to Aviatsiya Halychyny lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą (osoba prawna lub osoba fizyczna-przedsiębiorca [FOP]), a mianowicie:

1.2.1. FOP Puzhakovskyi Rostyslav Valeriiovych [syn Valeriia], NIP: 3130609011;

1.2.2. FOP Heneha Oksana Petrivna [córka Petra], NIP: 3598412925;

1.2.3. FOP Voitovych Nadiia Yuriivna [córka Yuriia], NIP: 2697007846.

1.3. Kupujący – to osoba fizyczna, która zaakceptowała warunki Umowy w całości i bez wyjątku (osoba, która przyjęła Ofertę) w sposób określony w niniejszej Umowie.

1.4. Strony to są Sprzedawca i Kupujący.

1.5. Strona internetowa Aviatsiya Halychyny – zestaw stron dostępnych za pośrednictwem przeglądarki internetowej i modułów oprogramowania połączonych przez pojedynczy system zarządzania znajdujący się w Internecie pod adresem https://www.aviatsiyahalychyny.com i przeznaczony do udzielenia informacji oraz złożenie zamówienia Kupującego na podstawie niniejszej Umowy.

1.6. Towary – lista produktów nieżywnościowych i/lub innych rodzajów towarów opublikowanych na Stronie internetowej Aviatsiya Halychyny zawierająca cenę, nazwę, opis. Towarowi może również towarzyszyć jego zdjęcie.

1.7. Strona zamówienia – strona, do której dostęp uzyskuje się za pośrednictwem przeglądarki internetowej i modułów oprogramowania połączonych jednym systemem zarządzania, znajdująca się w Internecie na Stronie internetowej Aviatsiya Halychyny po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie” i przeznaczona do zamieszczania informacji o Towarach (nazwa, asortyment, ilość i cena Towarów) przed złożeniem Zamówienia.

1.7. Treść – przedmioty własności intelektualnej opublikowane na Stronie internetowej Aviatsiya Halychyny w formacie elektronicznym (cyfrowym), obejmujące pliki tekstowe, obrazowe, dźwiękowe lub inne, do których Sprzedawcy posiada prawa własności, udostępnione w różnych formatach i przeznaczone do wykorzystania przez Kupującego do celów osobistych poprzez reprodukcję (oglądanie) na sprzęcie Kupującego w celu zapewnienia Kupującemu prawa do informacji zgodnie z częścią 1 art. 6 ustawy Ukrainy „O ochronie praw konsumentów”. Treść może się różnić w zależności od ustawień przeglądarki Kupującego, komputera, urządzenia mobilnego i innego sprzętu technicznego wykorzystywanego do uzyskania dostępu do Strony internetowej Aviatsiya Halychyny.

1.8. Zamówienie – należycie wypełniony wniosek Kupującego o zakup i dostawę Towarów na adres wskazany przez Kupującego.

1.9. Przedstawicielem Kupującego jest osoba fizyczna, która przedstawi wydrukowane zamówienie lub inny dokument potwierdzający zawarcie Umowy ze Sprzedawcą.

1.10. Przewoźnik – to osoba prawna lub osoba fizyczna – przedsiębiorca, który zgodnie z Umową przyjął na siebie obowiązek dostarczenia Towaru do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Kupującego.

 1. PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towaru na warunkach i w sposób określony w niniejszej Umowie, a Kupujący zobowiązuje się przyjąć Towar i zapłacić jego cenę.

2.2. Towar zamawiany jest przez Kupującego wyłącznie na potrzeby osobiste, rodzinne, domowe, niezwiązane z realizacją działalności gospodarczej.

2.3. Treści mogą być wykorzystywane przez Kupującego wyłącznie do celów osobistych poprzez powielanie (oglądanie) wyłącznie na sprzęcie Kupującego w celu zapewnienia Kupującemu prawa do informacji zgodnie z częścią 1 art. 6 Ustawy Ukrainy „O ochronie praw konsumentów”. Jednocześnie, korzystając z Treści, Kupujący nie ma prawa do:

– korzystania z Treści w jakikolwiek sposób w celu przekazania ich osobom trzecim lub zapewnienia osobom trzecim dostępu do Treści;

– korzystania z Treści do celów biznesowych ani uzyskania korzyści/zysków z jakiegokolwiek ich wykorzystania;

– przetwarzania, modyfikowania, aranżowania, adaptowania, czyli wprowadzania zmian, w tym m.in. na potrzeby funkcjonowania Treści na określonym sprzęcie technicznym Kupującego, wprowadzenia zmian, rozpowszechniania, publicznego wyświetlania, publikowania Treści i/lub jakichkolwiek fragmentów i/lub składników innych części Treści w globalnej sieci Internet, importowania, dzierżawienia i/lub komercyjnego wynajmowania, publicznego odtwarzania, nadawania lub przesyłania drogą kablową lub publicznego udostępniania Treści;

– umieszczania Treści na jakichkolwiek zasobach w taki sposób, ani podejmowania innych działań, które mogą umożliwić osobom trzecim dostęp do Treści.

2.4. Kupujący gwarantuje Sprzedawcy, że posiada niezbędną zdolność prawną, jak również wszelkie prawa i uprawnienia niezbędne i wystarczające do zawarcia i wykonania Umowy zgodnie z jej warunkami.


 1. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA TOWARY

3.1. Kupujący może samodzielnie złożyć zamówienie na stronie internetowej, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

3.1.1. Kupujący składa Zamówienie na Stronie internetowej Aviatsiya Halychyny poprzez dodanie wybranego Towaru do wirtualnego „Koszyka” i kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”. Nazwa, asortyment, ilość i cena Towarów będących przedmiotem niniejszej Umowy określone są w Zamówienia Kupującego złożonym za pośrednictwem Strony Internetowej Zamówień, która staje się dostępna po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie”. W przypadku, gdy Kupujący pragnie złożyć Zamówienie (zaakceptować Ofertę), Kupujący klika przycisk „Zamawiam”, co potwierdza złożenie Zamówienia.

3.1.2. Kupujący może złożyć Zamówienie także na Stronie internetowej Aviatsiya Halychyny poprzez kliknięcie przycisku „Kup jednym kliknięciem”.

3.2. Składając zamówienie na Stronie internetowej Aviatsiya Halychyny Kupujący jest zobowiązany do podania następujących informacji:

 • imię, imię odojcowskie, nazwisko;
 • pocztę elektroniczna;
 • adres dostawy Towaru;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • i inne niezbędne informacje.

3.3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych przy składaniu Zamówienia. W przypadku błędów i/lub podania niepełnych danych w polach „Imię”, „Nazwisko”, „Numer telefonu” i innych, Sprzedawca jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Zamówienia.

3.4. Kupujący ma prawo złożyć Zamówienie na dowolny Towar, który jest prezentowany na stronach serwisu Strona internetowa Aviatsiya Halychyny. Każdy Towar można zamówić w dowolnej ilości. Wyjątki od tej zasady wskazane są w opisie każdego Produktu w przypadku promocji, wycofania Towaru ze sprzedaży itp.

3.5. Po złożeniu Zamówienia, jak określono w punkcie 3.1.1. niniejszej Umowy, przedstawiciel Sprzedawcy wysyła na kontaktowy adres e-mail Kupującego wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. Otrzymanie wiadomości e-mail przez Kupującego stanowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Następnie przedstawiciel Sprzedawcy może skontaktować się z Kupującym (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) w celu doprecyzowania informacji dotyczących warunków Zamówienia i dostawy. W przypadku kliknięcia przez Kupującego przycisku „Nie dzwonić w sprawie zamówienia, wszystko jest OK”, przedstawiciel Sprzedawcy ma prawo nie kontaktować się z Kupującym (telefonicznie lub mailowo) w celu wyjaśnienia informacji dotyczących warunków Zamówienia i dostawy, co stanowi potwierdzenie przez Kupującego prawdziwości informacji podanych przy składaniu Zamówienia. Wysłanie Zamówienia/Zamówień może nastąpić wyłącznie po dokonaniu przez Kupującego pełnej zapłaty za Towar.

3.6. Po złożeniu Zamówienia, zgodnie z punktem 3.1.1. niniejszej Umowy, przedstawiciel Sprzedawcy skontaktuje się z Kupującym (telefonicznie) w celu wyjaśnienia informacji dotyczących warunków Zamówienia i dostawy. Otrzymanie przez Kupującego wiadomości SMS i/lub wiadomości e-mail dotyczącej zrealizowanego Zamówienia stanowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.

3.7. Szczegółowe informacje dotyczące Zamówienia, ze wskazaniem nazwy, ceny, ilości wybranego Towaru oraz kwoty do zapłaty, dostępne są na stronie internetowej Zamówienia i/lub przesyłane na adres poczty elektronicznej Kupującego po złożeniu zamówienia i /lub przesłane Kupującemu za pomocą wiadomości SMS.

3.8. W przypadku braku możliwości zamówienia, zakupu i dostarczenia Towaru przedstawiciel Sprzedawcy poinformuje o tym Kupującego (telefonicznie lub mailowo).

3.9. W przypadku braku Towaru Kupujący ma prawo wybrać inny Towar o tej samej wartości lub zrezygnować z zamówienia.

 1. CENA TOWARU I PROCEDURA PŁATNOŚCI

4.1. Cena Towarów na stronach Serwisu podana jest w UAH za jednostkę Towaru i służy celom informacyjnym.

4.2. Cena Towarów wskazana na Stronie Internetowej może zostać zmieniona przez Sprzedawcy jednostronnie. Cena zamówionych Towarów nie podlega zmianie po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zgodnie z punktami 3.5. i 3.6. niniejszej Umowy.

4.3. Na całkowity koszt zamówienia składa się:

– koszt Towaru (ze wszystkich sekcji serwisu);

– koszt usług dostawy towarów.

4.4. Procedura płatności za Towary jest określona w sekcji „Płatność” na Stronie internetowej Aviatsiya Halychyny.

 1. DOSTAWA TOWARÓW

5.1. Sposoby, procedura i warunki dostawy Towarów są wskazane na Stronie internetowej Aviatsiya Halychyny w sekcji „Dostawa”. Sposób i warunki dostawy zamówionego Towaru Kupujący uzgadnia z przedstawicielem Serwisu.

5.2. Dostawa Towarów zamówionych i zakupionych przez Kupującego realizowana jest przez Sprzedawcy lub podmiot trzeci (Przewoźnik). Z chwilą dostarczenia Towaru zostaje on przekazany bezpośrednio Kupującemu lub Przedstawicielowi Kupującego.

5.3. W celu wypełnienia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Sprzedawcy ma prawo angażować osoby trzecie (osoby prawne i/lub osoby fizyczne-przedsiębiorcy) w ramach umów zlecenia, komisu, umów transportowych itp.

5.4. Koszt dostawy Towaru w ramach każdego zamówienia liczony jest na podstawie wagi wszystkich zamówionych Towarów, adresu dostawy zamówienia, stawek za dostawę, które są opisane na Stronie internetowej Aviatsiya Halychyny w sekcji „Dostawa” i opłacany przez Kupującego.

5.5. Strony ustaliły, że Sprzedawca wypełnił swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy po przekazaniu (odbiorze) przez Przewoźnika i/lub osobę trzecią zaangażowaną przez Sprzedawcę (osoby prawne i/lub osoby fizyczne- przedsiębiorcy) na podstawie umów zlecenia, komisu, umów transportowych itp. zamówionego Towaru (w przypadku dostawy) lub przekazania (odbioru) zamówionego Towaru przez Kupującego (w przypadku odbioru Towaru z miejsca dostawy przez Kupującego).

5.6. Przejście ryzyka i własności Towaru ze Sprzedawcy na Kupującego następuje z chwilą przyjęcia i przekazania Towaru.

5.7. Procedurę zwrotu Towaru określa sekcja „Zwrot/Wymiana Towaru”.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

6.1. Strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy i niniejszą Umową.

6.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

– rozbieżności w kolorystyce Towarów, które mogą różnić się od oryginalnych Towarów ze względu na różne odwzorowanie kolorów monitorów komputerów osobistych niektórych modeli i/lub ustawienia przeglądarki, komputera, urządzenia mobilnego, innego sprzętu technicznego Kupującego, za którego pośrednictwem uzyskuje on dostęp do Strony internetowej Aviatsiya Halychyny;

– treść i dokładność informacji podanych przez Kupującego podczas składania Zamówienia;

– opóźnienia i przerwy w trakcie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę i/lub dostawy Towarów przez Przewoźnika i/lub osoby trzecie (osoby prawne i/lub osoby fizyczne – przedsiębiorców) zaangażowane przez Sprzedawcę na podstawie umów zlecenia, przewozu itp. powstałe z przyczyn od niego niezależnych;

– przekazanie przez Kupującego jego identyfikatorów sieciowych – IP, adresu MAC, loginu i hasła osobom trzecim.

6.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Kupującemu w wyniku niewłaściwego użytkowania Towarów zamówionych na Stronie internetowej Aviatsiya Halychyny.

6.4. Strony nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i nie będą uważane za naruszające niniejszą Umowę, ani nie będą uprawnione do żądania odszkodowania od drugiej Strony za straty spowodowane naruszeniem przez Stronę warunków niniejszej Umowy, które powstały w wyniku takiego naruszenia, jeżeli takie niepowodzenie było wynikiem występowania siły wyższej („siła wyższa”).

6.5. Wszelkie spory i/lub kontrowersje powstałe w trakcie wypełniania przez Strony zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu i/lub sporu w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od rozpoczęcia negocjacji, Strony mają prawo zwrócić się do sądu o ochronę swoich praw i interesów.

 1. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

7.1. Umowa obowiązuje od chwili jej zawarcia, tj. od chwili przyjęcia (akceptacji) Umowy przez Kupującego, zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszej Umowie.

7.2. Umowa obowiązuje do czasu całkowitego wywiązania się Stron ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy.

7.3. Strony mogą przedterminowo rozwiązać Umowę za obopólną zgodą.

 1. POZOSTAŁE WARUNKI

8.1. Wszelkie stosunki wynikające z lub związane z niniejszą Umową, w szczególności te dotyczące jej ważności, zawarcia, wykonania, zmiany, rozwiązania, interpretacji jej warunków, określenia skutków jej unieważnienia lub naruszenia, podlegają niniejszej Umowie i prawu Ukrainy.

8.2. Niniejsza Umowa zawiera całość porozumienia między Stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, wszelkie wcześniejsze negocjacje, korespondencję, listy intencyjne i wszelkie inne porozumienia Stron w odniesieniu do spraw w jakikolwiek sposób związanych z niniejszą Umową, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Każda ze Stron nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się wszelkich praw, jakie może jej przysługiwać do dochodzenia odszkodowania i/lub rozwiązania niniejszej Umowy z powodu naruszenia jakiejkolwiek gwarancji niezawartej w niniejszej Umowie lub z powodu wprowadzenia w błąd co do faktów, niezależnie od tego, czy są one zawarte w niniejszej Umowie, czy nie. Strony postanawiają, że osiągnęły porozumienie w sprawie wszystkich istotnych warunków niniejszej Umowy.

8.3. Każda ze Stron przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zawierając niniejszą Umowę, opierała się na oświadczeniach i gwarancjach drugiej Strony określonych w niniejszej Umowie. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyklucza odpowiedzialności za oszustwo lub umyślne wprowadzenie w błąd.

 8.4. Sprzedający ma prawo jednostronnie zmienić warunki niniejszej Umowy bez uprzedniego powiadomienia Kupującego. Nowa wersja niniejszej Umowy wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania na Stronie.

 8.5. Wszelkie materiały i/lub treści informacyjne prezentowane na Stronie internetowej Aviatsiya Halychyny mają charakter informacyjny i nie mogą w pełni przekazywać informacji o właściwościach i charakterystyce Towaru, w tym o kolorze, rozmiarze i kształcie itp. Treść i/lub materiały informacyjne mogą różnić się ze względu na odmienne oddawanie barw monitorów komputerów osobistych poszczególnych modeli i/lub ustawień przeglądarki, komputera, urządzenia mobilnego, innego wyposażenia technicznego Kupującego za którego pośrednictwem uzyskuje on dostęp do Strony internetowej Aviatsiya Halychyny. W przypadku gdy Kupujący ma pytania dotyczące właściwości, cech Towaru i innych rzeczy, Kupujący ma możliwość przed złożeniem zamówienia skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej w celu uzyskania pełnych informacji na temat Towaru.

 8.6. Wszystkie wiadomości SMS i/lub wiadomości e-mail wysyłane w trakcie wykonywania niniejszej Umowy są uważane za oficjalną korespondencję, stanowią wiążący i przekonujący dowód, a także są uważane za właściwe podczas rozstrzygania ewentualnych roszczeń/sporów wynikających z lub w związku z do czasu wykonania niniejszej Umowy.

8.7. Informacje przekazane przez Kupującego mają charakter poufny. Akceptując Umowę lub rejestrując się na Stronie internetowej Aviatsiya Halychyny (wypełniając formularz rejestracyjny) Kupujący dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych” w następującym celu: dane, które zostaną ujawnione, będą wykorzystywane do celów handlowych (do bezpośredniego i/lub pośredniego marketingu Sprzedającego), w tym do przetwarzania Zamówień, otrzymywania informacji o Zamówieniu, wysyłania za pomocą środków telekomunikacyjnych (e-mail, komunikacja mobilna) reklam i ofert specjalnych, informacji o promocjach, rysunków lub wszelkich innych informacji o działalności Strony internetowej Aviatsiya Halychyny.

Zbieramy pliki cookie w celu lepszego dialogu z Tobą Więcej.
Korzystając z tej strony, zgadzasz się na to

Zamknąć