Kontakt
Wejście
Email
Zaloguj się
Jesteś tu po raz pierwszy? Zarejestruj się

Oferta publiczna firmy Aviatsiya Halychyna

Przytoczony poniżej tekst jest oficjalną propozycją publiczną, (zgodnie z art. 633, 639, 641 Kodeksu Cywilnego Ukrainy i art. 11 Ustawy Ukrainy „O komercji elektronicznej”) zawarcia Umowy publicznej kupna-sprzedaży Towarów zamieszczonych na Stronie firmy Aviatsiya Halychyny (zwanej dalej Umową). Kupujący przyjmuje (akceptuje) warunki niniejszej propozycji (oferty) w momencie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” lub „Kup jednym kliknięciem” na Stronie sklepu internetowego, co oznacza potwierdzenie przez Kupującego zapoznania się z tekstem niniejszej Umowy oraz zgodę na
jej warunki. Obecność jakichkolwiek zastrzeżeń Kupującego do udzielenia w taki sposób jego zgody zwalnia Sprzedającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków niniejszej propozycji i daje Sprzedającemu prawo do jednostronnego anulowania Zamówienia.
Przed zakupem Towaru/Towarów i/lub Zamówieniem Towaru/Towarów na Stronie internetowej firmy Aviatsiya Halychyny uważnie zapoznaj się z Ofertą.

1. OKREŚLENIE DEFINICJI

1.1. Aviatsiya Halychyny — Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Aviatsiya Halychyny”, kod w Jednolitym Państwowym Rejestrze Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy 41257151, siedziba: siedziba: 79024 obwód lwowskim Lwów, ul. Staroznesenska 24-26
1.2. Sprzedający — Aviatsiya Halychyny, lub inny podmiot działalności przedsiębiorczej (osoba prawna lub osoba fizyczna przedsiębiorca), którego Towar został zamieszczony na Stronie internetowej za pośrednictwem firmy Aviatsiya Halychyny.
1.3. Kupujący — osoba fizyczna, która w całości i bez wyjątków zaakceptowała warunki Umowy (osoba, która zaakceptowała Ofertę) w sposób przewidziany w niniejszej Umowie.
1.4. Stronami są Sprzedający i Kupujący.
1.5. Strona internetowa firmy Aviatsiya Halychyny — zestaw stron dostępnych za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz modułów oprogramowania połączonych w jeden system zarządzania znajdujący się w Internecie pod adresem https://www.aviatsiyahalychyny.com i przeznaczony w celu udzielenia informacji i
złożenia zamówienia przez Kupującego na podstawie niniejszej Umowy.
1.6. Towar — zamieszczona na Stronie internetowej firmy Aviatsiya Halychyny lista artykułów niespożywczych i/lub innych rodzajów towarów, co do których wskazano cenę, nazwę, opis. Towarowi może towarzyszyć też jego zdjęcie.
1.7. Strona internetowa Zamówienia — strona, do której dostęp odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej
i modułów oprogramowania zjednoczonych w ramach jednolitego systemu kontroli, znajdujących się w sieci Internet na Stronie internetowej firmy Aviatsiya Halychyny po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie” i przeznaczona jest do zamieszczenia informacji o Towarze (nazwa, asortyment, ilość i cena Towaru) przed złożeniem Zamówienia.
1.7. Treści — obiekty własności intelektualnej publikowane na Stronie firmy Aviatsiya Halychyny w formacie elektronicznym (cyfrowym), w skład których wchodzą pliki tekstowe, graficzne, dźwiękowe lub inne, do których przysługują Sprzedającemu prawa majątkowe, dostarczane w różnych formatach i przeznaczone do użytku przez Kupującego w celach osobistych poprzez odtwarzanie (oglądanie) na sprzęcie Kupującego w celu zapewnienia Kupującemu prawa do informacji zgodnie z częścią 1 art. 6 Ustawy Ukrainy „O ochronie
praw konsumentów”. Treści mogą się różnić w zależności od ustawień przeglądarki, komputera, komórki, innego sprzętu technicznego Kupującego.
1.8. Zamówienie — należycie sporządzony wniosek Kupującego o zakup i dostawę pod wskazany przez Kupującego adres.
1.9. Przedstawiciel Kupującego — osoba fizyczna, która przedłoży wydrukowane zamówienie lub inny dokument świadczący o zawarciu Umowy ze Sprzedającym.
1.10. Przewoźnik — osoba prawna lub osoba fizyczna przedsiębiorca, która przyjęła na siebie na mocy Umowy obowiązki dostarczenia Towaru do miejsca przeznaczenia określonego przez Kupującego.

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Sprzedający zobowiązuje się na mocy warunków i w kolejności, ustalonej przez niniejszą Umowę, do przeniesienia własności Towaru na rzecz Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się do przyjęcia Towaru i zapłaty jego ceny.
2.2. Towar jest zamawiany przez Kupującego wyłącznie na potrzeby osobiste, rodzinne, domowe, nie związane z realizacją działalności gospodarczej.
2.3. Treści mogą być wykorzystywane przez Kupującego wyłącznie do celów osobistych poprzez odtwarzanie (przeglądanie) wyłącznie na sprzęcie Kupującego w celu zapewnienia Kupującemu prawa do informacji zgodnie z cz. 1 art. 6 Ustawy Ukrainy „O ochronie praw konsumentów”. Jednocześnie, podczas korzystania z
Treści Kupujący nie ma prawa do:
– korzystania z Treści w jakikolwiek sposób w celu przekazywania osobom trzecim lub
zapewnienia osobom trzecim dostępu do Treści;
– korzystania z Treści w celach przedsiębiorczych lub w celu uzyskania wygody/przychodu od każdego korzystania;
– przetwarzania, modyfikacji, aranżacji, adaptacji, co wiąże się z wprowadzaniem zmian, w tym m.in. na potrzeby funkcjonowania Treści na konkretnych urządzeniach technicznych Kupującego, zmiany, rozpowszechniania, publicznej prezentacji, publikowania Treści i/lub jakichkolwiek fragmentów i/lub składników innych części Treści w globalnej sieci Internet, importowania, dzierżawienia i/lub komercyjnego wynajmowania, publicznego wykonywania, nadawania lub kablowania, publicznego udostępniania Treści;
– umieszczenia Treści na jakichkolwiek zasobach w taki sposób lub podejmowania takich działań, że osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do Treści.
2.4. Kupujący gwarantuje Sprzedającemu, że posiada niezbędną zdolność do czynności prawnych oraz wszelkie prawa i uprawnienia niezbędne i wystarczające do zawarcia i wykonania Umowy zgodnie z jej warunkami.

3. PROCEDURA ZAMÓWIENIA TOWARU

3.1. Kupujący może sporządzić zamówienie samodzielnie na stronie, na mocy warunków niniejszej Umowy.
3.1.1. Kupujący składa Zamówienie na Stronie firmy Aviatsiya Halychyna poprzez dodanie wybranych Towarów do wirtualnego „Koszyka” i kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”. Nazwa, asortyment, ilość i cena Towarów, będących przedmiotem niniejszej Umowy, określane są w Zamówieniu Kupującego składanym za pośrednictwem strony internetowej Zamówienia, która staje się dostępna po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie”. Jeśli Kupujący chce dokonać Zamówienia (przyjąć Ofertę), on potwierdza swoje Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamów”.
3.1.2. Także Kupujący może złożyć Zamówienie na Stronie firmy Aviatsiya Halychyny poprzez kliknięcie przycisku „Kup jednym kliknięciem”.
3.2. Podczas składania zamówienia na Stronie firmy Aviatsiya Halychyny Kupujący zobowiązany jest do podania o sobie następującej informacji:
● Imię, imię ojca, nazwisko;
● pocztę elektroniczną;
● dostawę pod adres Towaru;
● numer telefonu dla kontaktu;
● i inne niezbędne informacje.
3.3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawidłowość udzielonych podczas składania Zamówienia informacji. W przypadku błędów i/lub podania niepełnych danych w polach „Imię”, „Nazwisko”, „Numer telefonu” i innych, Sprzedający jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Zamówienia.
3.4. Kupujący ma prawo złożyć Zamówienie na dowolny Towar, który jest prezentowany na stronach Strony internetowej Aviatsiya Halychyny. Każdy Towar może być zamówiony w jakiejkolwiek ilości. Wyjątki od tej zasady są wskazane w opisie każdego Towaru w przypadku przeprowadzania promocji, wycofania Towaru ze sprzedaży itp.
3.5. Po złożeniu Zamówienia, jak wskazuje pkt 3.1.1 niniejszej Umowy, przedstawiciel Sprzedającego wysyła powiadomienie na kontaktowy adres email Kupującego z potwierdzeniem akceptacji Zamówienia. Otrzymanie adresu email przez Kupującego jest potwierdzeniem akceptacji Zamówienia przez Sprzedającego. W przyszłości przedstawiciel Sprzedającego może skontaktować się z Kupującym (telefonicznie lub mailowo) w celu wyjaśnienia informacji dotyczących warunków Zamówienia i dostawy. Jeżeli Kupujący kliknie na przycisk „Nie dzwoń w sprawie zamówienia, wszystko jest ok”, przedstawiciel Sprzedającego ma prawo nie kontaktować się z Kupującym (telefonicznie lub mailowo) w celu wyjaśnienia informacji dotyczących warunków Zamówienia i dostawy i jest to potwierdzeniem przez Kupującego prawdziwości informacji podanych podczas składania Zamówienia. Wysłanie Zamówienia/Zamówień może nastąpić dopiero po dokonaniu przez Kupującego pełnej zapłaty za Towar.
3.6. Po złożeniu Zamówienia, jak wskazuje pkt 3.1.1 niniejszej Umowy, przedstawiciel Sprzedającego kontaktuje się z Kupującym (telefonicznie) w celu wyjaśnienia informacji dotyczących warunków Zamówienia i dostawy. Otrzymanie przez Kupującego wiadomości SMS i/lub wiadomości e-mail dotyczącej zrealizowanego Zamówienia stanowi potwierdzenie akceptacji Zamówienia.
3.7. Szczegółowe informacje o Zamówieniu ze wskazaniem nazwy, ceny, ilości wybranych Towarów, a także kwoty do zapłaty zawarte są na stronie internetowej Zamówienia i/lub są przesyłane na adres e-mail Kupującego po złożeniu zamówienia i/lub przesyłane SMS-em na wskazany przez Kupującego numer telefonu kontaktowego.
3.8. W przypadku braku możliwości zamówienia, zakupu i dostarczenia Towaru, przedstawiciel Sprzedającego powiadomi o tym fakcie Kupującego (poprzez numer telefonu kontaktowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).
3.9. W przypadku braku Towaru, Kupujący ma prawo do wyboru innego Towaru w jednakowej cenie lub anulowania Zamówienia.

 

4. CENA TOWARU I PROCEDURA DOKONANIA PŁATNOŚCI

4.1. Cena Towaru na stronach Strony internetowej wskazywana jest w hrywnach za jednostkę Towaru i jest informacyjna.
4.2. Cena Towaru wskazana na Stronie może zostać zmieniona przez Sprzedającego jednostronnie. Cena zamówionego Towaru nie podlega zmianie po potwierdzeniu akceptacji zamówienia zgodnie z pkt 3.5, 3.6 niniejszej Umowy.
4.3. Na całkowity koszt zamówienia składają się:
– koszt Towarów (ze wszystkich działów serwisu) dodanych do wirtualnego koszyka;
– koszty usług związanych z dostawą Towaru.
4.4. Procedura dokonania płatności za Towar określona jest w rozdziale „Płatność” na Stronie internetowej Aviatsiya Halychyny.

5. DOSTAWA TOWARÓW.

5.1. Sposoby, kolejność i terminy dostawy Towarów wskazane są na Stronie internetowej Aviatsiya Halychyny w rozdziale „Dostawa”: Kolejność i terminy dostawy zamówionego Towaru są uzgadniane przez Kupującego z przedstawicielem Strony.
5.2. Dostawa Towarów, które zostały zamówione i zakupione przez Kupującego, jest przeprowadzana przez Sprzedającego lub osobę trzecią (Przewoźnika). Po dostarczeniu Towaru, Towar jest przekazywany bezpośrednio Kupującemu, lub Przedstawicielowi Kupującego, lub innej osobie wskazanej przez Kupującego.
5.3. W celu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Sprzedający ma prawo zaangażować osoby trzecie (osoby prawne i/lub osoby fizyczne przedsiębiorcy) na podstawie umów zlecenia, komisu, transportu itp.
5.4. Koszt dostawy Towarów w ramach każdego zamówienia jest obliczany na podstawie wagi wszystkich zamówionych Towarów, adresu dostawy zamówienia, taryf dostawy, które są opisane na stronie internetowej firmy Aviatsiya Halychyny w sekcji „Dostawa” i opłacane przez Kupującego. Taryfy na dostawę mogą być zmienione przez wybranego przewoźnika.
5.5. Strony ustaliły, że zobowiązania Sprzedającego wynikające z Umowy uważa się za spełnione po przekazaniu (odbiorze) przez Przewoźnika i/lub osobę trzecią (osoby prawne i/lub osoby fizyczne przedsiębiorcy) zaangażowaną przez Sprzedającego na podstawie umów zlecenia, komisu, transportu itp. zamówionych Towarów (w przypadku dostawy) lub przekazaniu (odbiorze) przez Kupującego zamówionych Towarów (w przypadku odbioru z miejsca dostawy Towaru przez Kupującego samodzielnie).
5.6. Przeniesienie ryzyka i własności Towaru ze Sprzedającego na Kupującego następuje w momencie odbioru i przekazania Towaru.
5.7. Procedura zwrotu Towarów określona jest w rozdziale „Zwrot/wymiana Towaru”.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

6.1. Strony ponoszą odpowiedzialność przewidzianą w obowiązującym ustawodawstwie Ukrainy oraz w niniejszej umowie.
6.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:
– za niezgodność gamy kolorystycznej Towaru, która może różnić się od oryginału Towaru ze względu na różne odtwarzanie kolorów przez monitory komputerów osobistych poszczególnych modeli i/lub ustawienia przeglądarki, komputera, urządzenia mobilnego, innego sprzętu technicznego Kupującego, za pośrednictwem którego uzyskuje dostęp do Strony internetowej Aviatsiya Halychyny;
– za treści i prawdziwość informacji udzielonej Kupującym podczas składania Zamówienia;
– za opóźnienia i przerwy w trakcie realizacji Zamówienia przez Sprzedającego i/lub dostawy Towaru przez Przewoźnika i/lub osobę trzecią (osoby prawne i/lub osoby fizyczne przedsiębiorcy) zaangażowaną przez Sprzedającego na podstawie umów zlecenia, komisowych, transportu itp., które wystąpią z przyczyn od niego/nich niezależnych;
– za przekazanie przez Kupującego swoich identyfikatorów sieciowych — IP, adresu MAC, loginu i hasła osobom trzecim.
6.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która była wyrządzona Kupującemu wskutek nienależytego wykorzystania przez niego Towarów, zamówionych na Stronie internetowej Aviatsiya Halychyny.
6.4. Strony nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, a także nie będzie się uważać, że naruszyły niniejszą Umowę i nie będą mieć prawa żądać od drugiej Strony odszkodowania za szkody wyrządzone naruszeniem przez Stronę warunków niniejszej umowy, powstały w wyniku tego naruszenia, jeżeli to zaniechanie stało się wynikiem okoliczności siły wyższej („siła wyższa”).
6.5. Wszelkie spory i/lub sprzeczności powstałe w trakcie wykonania przez Strony zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku niemożności rozwiązania sporu i/lub sprzeczności w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od rozpoczęcia negocjacji, Strony mają prawo wystąpić do sądu o ochronę swoich praw i interesów.

7. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

7.1. Umowa obowiązuje od momentu jej zawarcia, tj. od momentu przyjęcia (akceptacji) Umowy przez Kupującego, zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszej Umowie.
7.2. Umowa obowiązuje do czasu pełnego wykonania przez Strony swoich zobowiązań.
7.3. Umowa może zostać rozwiązana przedterminowo za porozumieniem stron.

8. INNE WARUNKI

8.1. Wszelkie stosunki wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, w szczególności dotyczące jej ważności, zawarcia, realizacji, zmian, rozwiązania, interpretacji jej warunków, określenia skutków jej unieważnienia lub naruszenia, reguluje niniejsza Umowa oraz ustawodawstwo Ukrainy.
8.2. Niniejsza Umowa odzwierciedla pełne porozumienie pomiędzy Stronami dotyczące przedmiotu Umowy, a także zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, wszelkie negocjacje, korespondencję, listy intencyjne, a także wszelkie inne porozumienia Stron dotyczące kwestii w taki czy inny sposób związanych z niniejszą Umową, zawartych w formie pisemnej lub ustnej. Każda ze Stron nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się wszelkich praw do żądania odszkodowania i/lub rozwiązania niniejszej Umowy z powodu naruszenia
jakiejkolwiek gwarancji nie zawartej w niniejszej Umowie lub wszelkiego błędnego oświadczenia zawartego lub nie w niniejszej Umowie. Strony zgadzają się, że osiągnęły porozumienie w sprawie wszystkich istotnych warunków niniejszej Umowy.
8.3. Każda ze Stron przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zawierając niniejszą Umowę oparła się na określonych w niej oświadczeniach i gwarancjach drugiej Strony. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza odpowiedzialności za oszustwo lub podanie fałszywych informacji.
8.4. Sprzedający ma prawo do jednostronnej zmiany warunków niniejszej Umowy bez uprzedniego powiadomienia o tym Kupującego. Nowa wersja niniejszej Umowy wchodzi w życie od momentu jej opublikowania na Stronie internetowej.
8.5. Wszystkie materiały informacyjne i/lub Treści przedstawione na Stronie internetowej firmy Aviatsiya Halychyny mają charakter poglądowy i nie mogą w pełni przekazać informacji o właściwościach i cechach Towaru, w tym o kolorze, rozmiarze i kształcie, itp. Treści i/lub materiały informacyjne mogą się różnić ze względu na różne odtwarzanie kolorów przez monitory komputerów osobistych poszczególnych modeli i/lub ustawienia przeglądarki, komputera, urządzenia mobilnego, innego sprzętu technicznego Kupującego, za pośrednictwem którego uzyskuje dostęp do Strony internetowej firmy Aviatsiya Halychyny. W przypadku, gdy Kupujący ma jakiekolwiek pytania dotyczące właściwości, cech Towaru itp., Kupujący ma możliwość przed złożeniem zamówienia skontaktować się ze Sprzedającym pod numer telefonu, podany na stronie internetowej, w celu uzyskania pełnej informacji o Towarze.
8.6. Wszystkie wiadomości SMS i/lub wiadomości e-mail wysyłane w trakcie realizacji niniejszej Umowy są traktowane jako oficjalna korespondencja, stanowią wiążący i rozstrzygający dowód, a także są uznawane za właściwe przy rozstrzyganiu ewentualnych roszczeń/sporów wynikających z lub w związku z realizacją niniejszej Umowy.
8.7. Informacje podane przez Kupującego są poufne. Akceptując Umowę lub rejestrując się na Stronie internetowej (wypełniając formularz rejestracyjny), Kupujący dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych” w następujących celach: podane do wiadomości dane będą wykorzystywane w celach handlowych (w celu przeprowadzania przez Sprzedającego marketingu bezpośredniego i/lub pośredniego), w tym do przetwarzania Zamówień, uzyskiwania informacji o Zamówieniu, przesyłania reklam i ofert specjalnych za pomocą środków telekomunikacyjnych (e-mail, telefon komórkowy), informacji o promocjach, rozdaniach lub wszelkich innych informacji o działalności Strony internetowej Aviatsiya Halychyny.

 

Zbieramy pliki cookie w celu lepszego dialogu z Tobą Więcej.
Korzystając z tej strony, zgadzasz się na to

Zamknąć