Kontakt
Wejście
Wejście
Email
Zaloguj się
Jesteś tu po raz pierwszy? Zarejestruj się
On

Zasady programu lojalnościowego „Roundel Club”

1. Definicje i regulamin programu

1.1. Program lojalnościowy „Roundel Club” — to program bonusowy i rabatowy (zwany dalej „Programem”), będący zbiorem wzajemnie powiązanych zabiegów marketingowych, organizacyjnych i innych, mających na celu ukształtowanie i utrzymanie długotrwałego trwałego zainteresowania i pozytywnego nastawienia Uczestnika do dostawcy towarów (prac, usług) lub właściciela prawa do znaku towarowego (znaku dla towarów i usług).

1.2. „Operatorem Programu jest „Aviatsiya Halychyny” Sp. z o.o. (ukr. forma własności TOV) (zwana dalej „Operatorem”). Adres: 79024 Lwów, ul. Staroznesenska 24-26.

1.3. „Uczestnik Programu” — pełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i uczestniczy w Programie zgodnie z jego warunkami oraz osobiście, na własne życzenie, informuje Operatora o swoich danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie poprzez wypełnienie i podpisanie Ankiety w formie papierowej lub poprzez wypełnienie i zapisanie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Programu i/lub stronie internetowej https://www.aviatsiyahalychyny.com, i która nie ma żadnych ograniczeń co do takiego udziału, jednoznacznie się zgodziła i dołączyła się zgodnie z Regulaminem Programu i „Polityką poufności”.

1.4. „Partner Programu” — osoba prawna, która zgodnie z warunkami Programu nalicza bonusy podczas dokonania zakupu towarów/usług przez Uczestników Programu, lub która daje możliwość otrzymania nagrody uczestnikom Programu zgodnie z jego warunkami.

1.5. „Bonus” to warunkowa jednostka rozliczeniowa, która określa zakres uprawnień każdego Uczestnika do otrzymania Nagród zgodnie z warunkami Programu. Bonusy nie są i nie mogą być środkiem płatniczym ani żadnym rodzajem waluty czy papieru wartościowego.

1.6. „Konto Uczestnika” to osobiste konto Uczestnika w Centrum Przetwarzania Programu, na którym rejestrowane są wszystkie transakcje z Bonusami Uczestnika Programu.

1.7. „Ankieta” — formularz papierowy z listą pytań zadawanych przez Operatora, który jest wystawiany przez Operatora lub jego upoważnionego przedstawiciela, odrębny dokument lub część dokumentu, albo elektroniczny formularz rejestracyjny, który jest zamieszczony na stronie internetowej Programu, poprzez wypełnienie i podpisanie którego osoba fizyczna potwierdza chęć zostania Uczestnikiem Programu i wyraża zgodę na udział w Programie na zasadach w nim określonych, a także zezwala na przekazywanie i przetwarzanie podanych przez nią danych osobowych i innych informacji w ramach Programu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

1.8. „Dane osobowe” oznaczają informacje o określonym Uczestniku, które są przekazywane przez niego Operatorowi podczas wypełniania Ankiety lub w inny sposób i pozwalają na identyfikację tego Uczestnika.

2. Udział w programie

2.1. O warunkach Programu możesz się dowiedzieć w sklepach „Aviatsiya Halychyny” lub na stronie internetowej Programu.

2.2. Datą rozpoczęcia udziału w Programie jest data rejestracji Uczestnika w Programie poprzez wypełnienie ankiety w formie papierowej lub poprzez wypełnienie i zapisanie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Programu i/lub stronie internetowej https://www.aviatsiyahalychyny.com.

2.3. Wszelkie zmiany i poprawki do Regulaminu i warunków Programu będą oficjalnie publikowane na stronie internetowej Programu i/lub stronie internetowej https://www.aviatsiyahalychyny.com, i wchodzą w życie w momencie opublikowania.

3. Ankieta i dane osobowe uczestnika

3.1. Wypełniając Ankietę Uczestnika Programu, osoba fizyczna podaje dane osobowe w celu rejestracji w zautomatyzowanym systemie informacyjnym Programu. Wypełnienie i wprowadzanie danych Ankiety Uczestnika do Programu jest obowiązkowym warunkiem pełnego uczestnictwa w nim oraz warunkiem skorzystania z Bonusów zgodnie z zasadami Programu.

3.2. Wypełniona i podpisana przez osobę Ankieta poświadcza jej dobrowolną zgodę (zezwolenie) wyrażoną Operatorowi Programu na zbieranie, rejestrowanie, gromadzenie, przechowywanie, dostosowywanie, zmienianie, uaktualnianie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie, depersonalizowanie, niszczenie, przekazywanie osobom trzecim itp.(dalej — przetwarzanie) danych osobowych osoby określonej w tej Ankiecie w celu określonym w pkt 7.5. Regulaminu Programu oraz zgodę na przekazywanie (rozpowszechnianie) swoich danych osobowych Partnerom Programu oraz osobom trzecim w celu ich przetwarzania, w tym m.in. w celu osobistej komunikacji z Uczestnikiem, przekazywania i otrzymywania informacji. Ankieta nie zawiera danych identyfikacyjnych osoby fizycznej, w szczególności numerów paszportów i kodu identyfikacyjnego. Wypełniona i podpisana przez osobę Ankieta poświadcza również jej zgodę na wszystkie warunki i reguły Programu, jak również świadomość tego, że podane przez nią dane osobowe są wprowadzane do bazy danych osobowych klientów „Roundel Club” oraz potwierdza zapoznanie się osoby z regułami, które zgodnie z art. 8 Ustawy Ukrainy „O ochronie danych osobowych” i obowiązującymi przepisami prawnymi przysługują jej jako podmiotowi danych osobowych. Uczestnik zobowiązuje się do podania dokładnych i rzetelnych danych podczas wypełniania Ankiety, a także do powiadomienia Operatora o zmianach określonych informacji w terminie 3 dni od daty zmiany tych danych.

3.3. Nie przyjmuje się formularza zgłoszeniowego, jeśli jest on niekompletnie wypełniony, niepodpisany (wydrukowany papierowy egzemplarz), dane są nieczytelne lub nieprawidłowe.

3.4. Termin wprowadzenia danych wydrukowanej Ankiety do Programu złożonej Operatorowi wynosi 45 dni od daty złożenia Ankiety Operatorowi Programu przez Uczestnika. W przypadku przekazania Operatorowi Ankiety w formie elektronicznej, dane wprowadzane są w ciągu 24 godzin od momentu ich wysłania za pomocą środków komunikacji internetowej.

3.5. Dane Uczestnika wskazane w Ankiecie są poufne. Dostęp do danych mają zarówno osoby odpowiedzialne ze strony Operatora, jak i Uczestnik oraz inne osoby, w tym Partnerzy Programu, którym udzielono dostępu do tych danych na odpowiedniej podstawie prawnej, a dane te mogą być udostępnione na żądanie organów ścigania i/lub innych organów publicznych zgodnie z obowiązującym prawem.

4. Zakończenie udziału w programie i blokowanie bonu

4.1. Operator Programu ma prawo wypowiedzieć uczestnictwo dowolnego Uczestnika w Programie bez zawiadomienia, bez żadnych negatywnych dla siebie konsekwencji poprzez zablokowanie Konta Uczestnika, anulowanie wszystkich zgromadzonych Bonusów w przypadku, gdy Uczestnik:

4.1.1. Narusza warunki niniejszego Regulaminu i/lub innych umów pomiędzy Uczestnikiem a Operatorem;

4.1.2. Przekazuje Operatorowi Programu fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje;

4.1.3. Uczestniczy w schematach „oszustwa” w zakresie dowolnych elementów Programu (fakty oszustwa/nieuczciwych działań są ustalane wyłącznie przez Operatora i nie podlegają odwołaniu). Na przykład, Uczestnik gromadzi Bonusy, korzystając z czeków innych Kupujących, ponownie wykorzystuje Oferty Specjalne itp.

4.1.4. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika.

4.2. Uczestnik ma prawo do wypowiedzenia udziału w Programie w każdym czasie poprzez przesłanie do Operatora pisemnego powiadomienia w dowolnej formie na adres pocztowy i/lub na adres e-mail Operatora w sprawie wypowiedzenia udziału w Programie, wskazując osobę. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia przez Operatora, udział Uczestnika w Programie zostanie zakończony, Bonusy zostaną anulowane, a dane osobowe Uczestnika zostaną zniszczone.

5. Prawa i obowiązki

5.1. Program reguluje relacje pomiędzy Operatorem a Uczestnikiem Programu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.2. Program jest długoterminowy i otwarty do udziału dla wszystkich Uczestników.

5.3. Operator zastrzega sobie prawo:

– do samodzielnego posiadania wszelkich praw do zarządzania i zmiany zasad Programu;

– samodzielnego określania Partnerów Programu, a także liczby i wartości Bonusów i Nagród;

– Operator zastrzega sobie prawo do wykluczenia każdego Uczestnika Programu „Roundel Club” w przypadku naruszenia Regulaminu lub warunków Programu albo w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika.

– Operator zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany całego Programu albo jego części w dowolnym czasie, zarówno z wcześniejszym powiadomieniem, jak i bez niego. W przypadku zakończenia (zawieszenia) Programu, zdobyte przez Uczestnika Bonusy mogą być wykorzystane do momentu zakończenia (zawieszenia) Programu po poinformowaniu Uczestnika Programu o jego zakończeniu (zawieszeniu). Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i niedogodności wynikające z takich zmian.

5.4. Operator Programu nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę podatków i wypełnienie zobowiązań Uczestnika związanych z udziałem Uczestnika w Programie.

5.5. We wszystkich sprawach związanych ze stosunkami z Uczestnikami Programu Operator kieruje się niniejszym Regulaminem oraz wymogami obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy.

5.6. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do:

– zestawu praw dotyczących ochrony danych osobowych przewidzianych przez Ustawę Ukrainy „O ochronie danych osobowych” oraz przepisy obowiązującego ustawodawstwa;

– sprawdzenia prawidłowości naliczania, gromadzenia i wykorzystania Bonusów;

– otrzymywania od Operatora informacji o warunkach Programu, wydarzeniach specjalnych lub innych informacji o charakterze informacyjnym, drogą elektroniczną, ustną, a także za pośrednictwem innych kanałów komunikacji, w tym poczty, SMS, e-mail, telefonu, chatbota, oficjalnych kanałów w komunikatorach i innych środków komunikacji.

5.7. Uczestnik udziela Operatorowi lub Partnerowi Programu w imieniu Operatora prawa do przekazywania mu wszelkich informacji o charakterze handlowym i/lub informacyjnym o Programie lub Partnerze Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i/lub chatbota SMS, oficjalnych kanałów w komunikatorach. Uczestnik może w każdej chwili odmówić otrzymywania informacji za pośrednictwem ww. kanałów komunikacji, zawiadamiając o tym Operatora poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia o takiej rezygnacji na adres Operatora (listem poleconym z zawiadomieniem o doręczeniu) i/lub drogą mailową.

5.8. Każdy Uczestnik Programu ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i terminowość powiadomienia Operatora o zmianie nazwiska, imienia, imienia ojca i innych danych osobowych podanych w Ankiecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za pracę poczty, operatorów komórkowych, którzy dostarczają wiadomości do Uczestnika, jeśli ten nie powiadomił o zmianie informacji o sobie w odpowiednim czasie. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem, jeżeli dane kontaktowe Uczestnika są nieprawidłowe lub uległy zmianie w momencie kontaktu.

6. Naliczanie bonusów i otrzymywanie nagród

6.1. Bonusy naliczane są przy zapłacie za zakupione towary (prace, usługi) gotówką lub bankowymi kartami płatniczymi, o ile Klient jest zidentyfikowany w Programie lojalnościowym „Roundel Club” przed zamknięciem transakcji.

6.2. Naliczanie zgromadzonych Bonusów odbywa się w czasie rzeczywistym. W przypadku braku połączenia, Bonusy są naliczane ręcznie zgodnie z paragonem.

6.3. Naliczone Bonusy są rejestrowane i podsumowywane na koncie Uczestnika.

6.4. Nagromadzone Bonusy nie są i nie mogą być środkiem płatniczym, jakimkolwiek rodzajem waluty lub papieru wartościowego i nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny ani wydane Uczestnikowi w gotówce.

6.5. Nagromadzone Bonusy muszą być wykorzystane przez Uczestnika w ciągu 24 miesięcy od daty registracji Uczestnika, w przeciwnym zaś razie zostaną odliczone (usunięte) z konta. Informowanie o tym zorganizowane przez e-mail.

6.6. Każdemu Uczestnikowi Programu zaleca się śledzenie naliczania Bonusów na jego koncie osobistym poprzez kontakt z Operatorem lub odwiedzenie strony internetowej Programu i/lub strony internetowej https://www.aviatsiyahalychyny.com.

6.7. Operator Programu ustala listę Nagród. Liczba i asortyment Nagród może się różnić.

6.7.1. Bonusy nie są naliczane za produkty, które mają obniżoną cenę.

6.7.2. Bonusy nie są naliczane, a wszelkie promocje rabatowe nie działają na towary, od których odliczamy zysk na wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy lub inny projekt charytatywny (jest to zaznaczone w opisach odpowiednich produktów). Od takich towarów nie mogą zostać spisane bonusy.

6.7.3. Bonusy nie są naliczane przy korzystaniu z kodu rabatowego do zniżek.

6.7.4. Bonusy nie są naliczane przy spisaniu kodu rabatowego do zniżek.

6.7.5. Rabat nie obowiązuje, a bonusy nie są naliczane przy zakupie bonów podarunkowych.

6.7.6. Przy stosowaniu certyfikatów można korzystać z rabatu i spisywać bonusy.

6.8. Bonusy na koncie Uczestnika określają aktualny zakres uprawnień Uczestnika do otrzymania różnych ilości, w przeliczeniu 1 (jeden) Bonus równy jest 1 (jednej) hrywnie wartości Nagrody.

6.9. Otrzymanie Nagrody przez Uczestnika oznacza:

sprzedaż towarów, usług przez Partnera i/lub Operatora na rzecz Uczestnika na warunkach publicznej umowy sprzedaży (dostawy), w specjalnej cenie;

sprzedaż towarów, usług przez Partnera i/lub Operatora na rzecz Uczestnika na warunkach publicznej umowy sprzedaży (dostawy), w specjalnej cenie, która ustalana jest jako koszt odpowiedniej Nagrody pomniejszony o rabat w wysokości równej kwocie Bonusów odliczonych z konta Uczestnika, w przypadku, jeżeli kwota Nagrody jest większa niż kwota odliczonych Bonusów;

sprzedaż towarów, usług przez Partnera i/lub Operatora na rzecz Uczestnika na warunkach publicznej umowy sprzedaży (dostawy), w specjalnej cenie równej kwocie Bonusów odliczonych z konta Uczestnika.

6.10. Nagroda zakupiona przez Uczestnika za Bonusy jest przeznaczona wyłącznie do konsumpcji końcowej/osobistej. Jej wykorzystanie (odsprzedaż) do celów handlowych niezwiązanych z osobistą konsumpcją końcową jest zabronione.

6.11 W przypadku otrzymania przez Uczestnika Nagród w Lokalizacjach partnerskich oraz po okazaniu dokumentu tożsamości w Programie Lojalnościowym „Roundel Club” przed zamknięciem transakcji Bonusy są odliczane z konta Uczestnika Programu. Odliczanie odbywa się w czasie rzeczywistym.

6.12 W przypadku, gdy Uczestnik ma jakiekolwiek pytania dotyczące bieżącego naliczania Bonusów, Operator zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi w ciągu 30 dni kalendarzowych.

6.13 W przypadku zaistnienia sytuacji pozwalającej na niejednoznaczną interpretację niniejszego Regulaminu Programu i/lub kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Operator.

7. Dane osobowe

7.1. Właściciel danych osobowych: „Aviatsiya Halychyny” Sp. z o.o., adres: 79024 Lwów, ul. Staroznesenska 24-26.

7.2. Formularz zgody: Ankieta złożona Właścicielowi Danych Osobowych w formie papierowej lub formularz rejestracyjny na stronie internetowej Programu i/lub stronie internetowej https://www.aviatsiyahalychyny.com.

7.3. Baza danych osobowych Baza danych osobowych klientów „Roundel Club”.

7.4. Skład i treść danych osobowych, które mogą być zawarte w ww. bazie danych osobowych:

– nazwisko, imię i imię ojca podmiotu;

– płeć;

– data urodzenia;

– numer telefonu dla kontaktu;

– osobisty adres e-mail;

– stan cywilny, ilość dzieci (jeśli są);

– podpis osobisty;

– inne informacje, których cel przetwarzania pokrywa się z celem przetwarzania danych osobowych, i które zostaną przekazane przez podmiot samodzielnie lub otrzymane przez Operatora w toku działalności przedsiębiorstwa, w tym, ale nie wyłącznie, poprzez świadczenie usług.

7.5. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

– zapewnienie realizacji stosunków w zakresie reklamy, marketingu i zbierania danych osobowych w celach handlowych; zapewnienie komunikacji z klientami;

– dostarczanie Uczestnikom materiałów reklamowych i/lub informacyjnych o ofertach specjalnych Operatora i Partnerów Operatora;

– badanie popytu, informowanie Uczestników o nowych produktach, usługach Operatora i jego partnerów;

– zapewnienie realizacji stosunków cywilno-prawnych, podatkowych i rachunkowych.

7.6. Czynności dot. przetwarzania danych osobowych, które Operator ma prawo podjąć:

– zbieranie danych osobowych w ilości niezbędnej do realizacji celu przetwarzania danych osobowych określonego w pkt 7.5. Regulaminu;

– przetwarzanie danych osobowych (z wykorzystaniem zautomatyzowanych systemów informacyjnych lub bez ich użycia), w tym między innymi otrzymywanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wykorzystywanie, rozpowszechnianie (w tym przekazywanie z transgranicznym przeniesieniem do dowolnych administratorów lub osób trzecich według uznania Właściciela), depersonalizację, blokowanie, niszczenie danych osobowych, a także wszelkie inne czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z celem ich przetwarzania.

7.7. Powiadomienie o prawach podmiotu danych osobowych:

Podając swoje dane osobowe, Uczestnik tym samym potwierdza swoją zgodę na umieszczenie podanych przez niego danych osobowych w bazie danych osobowych klientów „Roundel Club”, a także potwierdza, że zapoznał się z przysługującymi mu prawami jako podmiot danych osobowych, określonymi w art. 8 Ustawy Ukrainy „O ochronie danych osobowych”, ich zawartością, treścią i celem, sposobami ich przetwarzania, a także z warunkami przekazywania podanych przez niego danych osobowych podmiotom trzecim.

7.8. Okres na jaki wyrażona jest zgoda (zezwolenie) na przetwarzanie danych osobowych:

Uczestnik Programu udziela Właścicielowi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez okres 10 lat. Podmiot może cofnąć lub zmienić okres ważności niniejszej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez wysłanie pisemnego zawiadomienia na adres Właściciela (listem poleconym z zawiadomieniem o doręczeniu) nie później niż 30 dni przed przewidywanym terminem cofnięcia/zmiany okresu ważności tej zgody. Podmiot danych osobowych zgadza się, że w określonym czasie Właściciel nie jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych osobowych i zniszczenia danych osobowych Podmiotu. Odwołanie nie będzie miało mocy wstecznej w stosunku do danych osobowych przetwarzanych przed wejściem w życie takiego odwołania.

Zbieramy pliki cookie w celu lepszego dialogu z Tobą Więcej.
Korzystając z tej strony, zgadzasz się na to

Zamknąć